Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Statut

Czcionka:

                                                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                              do Uchwały Nr IV/20/2002

                                                                                                                Rady Gminy w Morzeszczynie

                                                                                                               z dnia 30 grudnia 2002 roku

 

 

S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W MORZESZCZYNIE


I. Przepisy ogólne


§1


Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie zwany dalej " Ośrodkiem Kultury" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364),
2. niniejszego statutu.


§2

1. Ośrodek Kultury jest instytucją kultury, działającą na terenie Gminy Morzeszczyn.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest miejscowość Morzeszczyn.
3. Ośrodek Kultury uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy.

 

§3

 

Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy.

 

II. Cel i przedmiot działania.


§4

 

1. Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.

2. Ośrodek Kultury prowadzi działalność na podstawie własnego programu zaopiniowanego przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia i spraw Socjalnych.

 

§5

 

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:
1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
2. organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.
3. organizowanie imprez kulturalnych.
4. prowadzenie kursów kształceniowych i innych form wzbogacających wiedzę i poziom kultury.

 

§6

 

1. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność instrukcyjno-metodyczną.
2. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
     - organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,
     - prowadzić naukę języków obcych,
     - organizować imprezy rozrywkowe, artystyczne, okolicznościowe i turystyczne,
     - świadczyć usługi fotograficzne, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,
     - prowadzić ogniska artystyczne o walorach artystycznych,
     - prowadzić sprzedaż wyrobów artystycznych, rzemieślniczych, dekoracyjnych,
     - organizować kiermasze, prezentacje wraz z obsługą gastronomiczną,
     - realizować imprezy zlecone ( okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).

 

III. Zarządzenia i organizacja.

 

§7

 

Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§8

Organizację wewnętrzną i zakres działania Ośrodka Kultury określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.


IV. Majątek i finanse.


§9

 

Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§10


Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy sporządzony z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

 

 §11

 

1. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Ośrodka Kultury są :
   
 - dotacje budżetu Gminy,
 - przychody z prowadzonej działalności w tym wpływy z najmu, dzierżawy składników    
    majątkowych,
 - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 - wpływy z innych źródeł.

 

§12


Majątek Ośrodka Kultury stanowi przydzielone przez Gminę oraz nabyte mienie.


§13


V. Postanowienia końcowe.

 

§14


Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

§15


Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

Morzeszczyn, dnia 30.12.2002 r.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny